یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت اول مهاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٨ فروردين ۱٣۹۷ -  ۷ آوريل ۲۰۱٨


فقط کارگران میتوانند!
سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است!


هیچگاه امکانات بشر برای تامین رفاه و سعادت و امنیت کلیه شهروندان جامعه به اندازه امروز مهیا نبوده است. در عین حال، هیچ زمانی شکاف طبقاتی و میزان محرومیت انسان از امکاناتی که خود ساخته به اندازه امروز وسیع و عمیق نبوده است. هیچ زمانی دامنه توحش بورژوازی علیه طبقه کارگر به اندازه امروز گسترده نبوده است. هیچ مقطعی ابعاد انزجار طبقه کارگر علیه نظم سرمایه این چنین ابعاد جهانی نداشته است. این مشاهده واقعی، تجسم وارونگی تحمیل شده بر جهان معاصر است. در اول مه هر سال این وارونگی نظم حاکم سرمایه در ابعاد جهانی به مصاف طلبیده میشود. از ١٢٩ سال قبل که اول مه، روزجهانی کارگر در کنگره بین الملل سوسیالیستی (کنگره موسس انترناسیونال دوم) رسمیت یافت، تظاهراتهای اول مه نه تنها مکان طرح مطالبات فوری، بلکه به قول انگلس "نمایانگر اراده طبقه کارگر برای نابودی تمایزات طبقاتی از طریق دگرگونی اجتماعی" است. امسال گسترده تر و محکمتر از هر سال در مقابل توحش گسترش یافته بورژوازی به اقصی نقاط جهان به معنای دقیق کلمه، در صف قدرتمند و جهانی کارگری لازمست اعلام کنیم، این دنیای وارونه را به هم میریزیم. اعلام کنیم علت وارونگی دنیای کنونی، نظم و مناسباتی ضد انسانی است که زندگی و حیات همه کارگران و اکثریت عظیم جامعه را در مقابل کار مزدی به گروگان گرفته است. اعلام کنیم علت این وضعیت نظمی است که تحمیل گرسنگی و فقر و بیکاری بر طبقه کارگر لازمه دوام آن است. نظمی که فلسفه وجودی خود را کسب سود و فقط سود و تلنبار کردن سرمایه در دست یک اقلیت انگل مفتحور سرمایه دار قرار داده است، لازمه اش نیروی کار ارزانی است که به کمترین دستمزد تن دهد. لازمه اش وجود لشکر بیکاری است تا همچون شمشیر داموکلس مداوما بالای سرکارگر شاغل قرار دهد. لازمه اش جنگ و نسل کشی و آوارگی میلیونی و دمیدن در جدالهای ملی و مذهبی و پاکسازیهای قومی و سازماندهی سناریوهای سیاه امثال آنچه در سوریه و عراق و لیبی و افغانستان و یمن جاری است. لازمه اش تشدید رقابتهای تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی و قومی به قیمت تباهی تحمیل شده بر بسیاری از کشورها و به ویژه در خاورمیانه است. لازمه اش گسترش راسیسم و فاشیسم و تبعیض و نابرابری و زن ستیزی و میدان دادن به راست افراطی در سیاست جهانی است. اینها ضرورت تامین آن شرایط برده واری است که کمترین امکان و فرجه را به ابراز وجود طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی و تشکل و تحزب سوسیالیستی میدهد.
وجود جوامع فقرزده و بیکاری انبوده در آغاز قرن بیست ویکم و عصر انفورماتیک و اوج ابتکار انسان، زاده منفعت زمینی نظم وارونه سرمایه در همین عصر مدرن است. بر خلاف اندرزهای اخلاقی ایدئولوگهای بورژوا، فقر و گرسنگی و بیکاری و تبعیض و جنگ از اخلاق بد سرمایه داران و از ندانم کاری این و آن دولت و یا از بحران این دوره و آن دوره درنمیاید، بلکه جزو تارو پود نظم وارونه و ضد انسانی سرمایه و از ضروریات حیات انگل وار آن است. همه دولتهای حاکم در جهان امروز حافظ این مناسبات و مجری نظم گندیده سرمایه داری هستند. علیه این مناسبات، علیه کار مزدی و این نظم ضد انسانی و این دولتها باید به میدان آمد و شورید. برای اینکار معجزه ای در کار نیست، جز آگاهی و اتحاد و تشکل کارگران و مردم تحت ستم برای ساقط کردن نظم ضد انسانی سرمایه. برای پایان دادن به نظم موجود، برای پایان دادن به فقر و بیکاری و گرسنگی، طبقه کارگر به عنوان نیروی نجات دهنده جامعه باید به میدان بیاید و حاکمیت بورژوازی را ساقط کند و قدرت را به دست گیرد. باید اعلام کنیم اگر دنیا دست ما کارگران باشد با امکانات و ثروت عظیمی که خود خالق آنیم، رفاه و آزادی و سعادت همگانی همه شهروندان این کره خاکی را تامین میکنیم. اگرقدرت دست ما کارگران باشد، با همین پول و ثروتی که هزینه دم و دستگاه عریض و طویل دولتها و پارلمانها و ارتشها و نیروهای سرکوبگر نظامی و نهادهای مذهبی و غیر مذهبی میشود، فقرو گرسنگی وبیکاری موجود را فورا پایان میدهیم. به جنگ و کشتار و تروریسم دولتی و غیر دولتی و پاکسازیهای قومی و مذهبی پایان میدهیم. زندگی شایسته انسان امروزی را برای همه شهروندان جامعه تامین میکنیم.
امسال در ایران در شرایط مساعدتری به استقبال اول مه میرویم. گسترش اعتراضات کارگری، به میدان آمدن توده های وسیع مردم در ده روزه دی ماه ٩٦ که ارکان سرمایه و جمهوری سلامی را لرزاند، دوره تازه ای از پیشروی جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی را تحکیم کرد. تناسب قوا به نفع مبارزه طبقه کارگر و مردم تحت ستم و برعلیه جمهوری اسلامی چرخیده است. فرصت ایفای نقش جنبش کارگری و رهبران و فعالین رادیکال آن، کمونیستها و آزادیخواهان به عنوان نیروی هدایت گر تحولات سرنوشت ساز در مسیر رهایی قطعی جامعه از حاکمیت سرمایه و جمهوری اسلامی است. چشمهای امید به نقش رهبری طبقه کارگر در تحولات آتی دوخته شده است. فراخوان ما اینست با صدای رسا علیه فقر و بیکاری و تبعیض و نابرابری، علیه آپارتاید جنسی و بیحقوقی زن، علیه تفرقه قومی و مذهبی و نژادی و جنسی و دسته بندهای کاذب، علیه سرکوب و زندان و اعدام و علیه وضع موجود صف ببندیم و مراکز و میادین مرکزی شهرها را با اجتماعات بزرگ به صحنه پرشور همبستگی کارگری و انترناسیونالیستی تبدیل کنیم. اعلام کنیم تنها با همه گیر شدن افق و راه حل کارگری و سوسیالیستی برای آزادی جامعه میتوان از کلیه مشقات و مصائب سرمایه داری رهائی یافت. همینطور تامین فوری معیشت مناسب برای همگان، ملغی اعلام کردن حداقل دستمزد تعیین شده "شورایعالی کار" جمهوری اسلامی، پرداخت یکجای دستمزدهای معوقه بااحتساب تورم، بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماه بکار، تامین مسکن مناسب برای شهروندان، تامین رایگان طب و آموزش، وسایل حمل و نقل و پایان دادن به انواع تبعیض ها، از مسائل و مطالبات بلافصل کارگران است. کارگران و اکثریت عظیم مردم زحمتکش براین امر آگاهند که تامین و تضمین این نیازهای پایه ای در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و یک دولت انقلابی کارگری است.
کارگران!

بورژوازی برای حفظ منافع خود در مقابل طبقه ما در سطوح مختلف خود را سازمان داده است. طبقه کارگر نیز با آگاهی بر منافع امروز و فردای خود، باید خود را سازمان دهد. طبقه ما حول حزب کمونیستی خود باید گرد آید. باید سازمانهای توده ای خود را بسازد. باید برای سرنگونی سرمایه و دولتهایش و تصرف قدرت سیاسی و ایجاد حکومت کارگری و سوسیالیسم تلاش کند. ایجاد جامعه ای به دور از کار مزدی و استثمار فرد از فرد و به دور از فقر و گرسنگی و بیکاری و زشتی های امروز جامعه بشری ممکن است. طبقه کارگر رسالت تحق این امر انسانی را به عهده دارد. در روز اول مه براتحاد و همبستگی طبقاتی مان برای شکل دادن به آلترناتیو و راه حل کارگری پای میفشاریم..

زنده باد اول مه!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد انقلاب کارگری!

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
١٥ فروردین ١٣٩٧- ٥ آوریل ٢٠١٨


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست