پاداش سکوت


ی. صفایی


• نه
سکوت
زیبا نیست،
جهان را بخوان! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۷ دی ۱٣٨۶ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۰٨


اگر سکوت
زیبا است،
سکوت کن!

بگذار
شلاق این فضای سنگین
از سنگ فرش کوچه‌های گرسنگی
بر سینه من،
بر گرده تو
فرود آید.

با سکوت توست
که داس قصاص خدا
می‌شکند
هر شاخه‌ی گندم را!

بازگشت عصر حجر را به که
باید تبریک گفت
که فصل‌های
خونین‌ش
بر شانه‌های
شرمسار زندگی می گذرد؟

نه
سکوت
زیبا نیست،
جهان را بخوان!