برپا تویی، برجا تویی، آماج بازیها تویی


داریوش لعل ریاحی


• تابو شکستی جان شدی، بابال ِ خود پران شدی
ای شوکت ِ زندان ِ ما، ایران سلامت می کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۷ آذر ۱٣٨۷ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۰٨


 
تقدیم به فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز
 
 
 
 
ای جانِ جانِ جان ِ ما ،   ایران سلامت می کند
 
فکر و   زبان و   آن ِ ما   ، ایران سلامت می کند
 
 
تابو شکستی جان شدی ، بابال ِ خود پران شدی
 
ای شوکت ِ زندان ِ ما   ، ایران سلامت می کند
 
 
جان از تو می گیرد توان ، ما را بگو ، ما را بخوان
 
همدوش و هم پیمان ِما ، ایران سلامت می کند
 
 
اجبار در رفتار ِ زن ،    هم درد ِ تو   هم درد ِ من
 
ای نسخه درمان ما   ،   ایران سلامت می کند
 
 
بر هر دری صد ها جوان ، خورشیدِ فرداهایمان
 
سرو و گل و ریحان ِ ما   ، ایران سلامت می کند
 
 
روشن شد از تو خرمنم ، شوری دمیدی بر تنم
 
روشنگر ِ پنهان ِ ما ،   ایران سلامت می کند
 
 
بر پا تویی ، بر جا تویی ، آماج ِ   بازیها تویی
 
ای مرغ ِ خوش الحانِ ما ، ایران سلامت می کند
 
 
داریوش لعل ریاحی
۲۷ آذر ۱٣٨۷
Dlr۱۲۶۶@hotmail.com