فاشیسم بومی و فاشیسم بیگانه - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : مهشید روا

عنوان : این سه دین
تنها اسلام نیست که تشنه خون و خونریزی ست، گر چه این فقط اسلام است که امروز خونخوارترین باقی مانده است. تاریخ جهان پر است که خونریزی و خونخواری و خوانخواهی این سه دین منحوس ابراهیمی. تمامی جنگهای جهان را این سه دین هم براه انداخته اند هم رهبری کرده اند و هم فرمان قتل و کشتار و تجاوز داده اند. اما این اسلام است که در این راه اکمل و اتم مطول بوده است. افشایش کنید این دین حنیف را (بخوانید سخیف را)خصوصا شما که در خارج هستید بدانید و به جهانیان بگویید که مردم ایران امروز در کوی و برزن به این دین و متولیانش ناسزا و توهین روا می دارد. و چه توهینی و چه ناسزایی!
۵۴۰٨ - تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣٨۷       

    از : م ج از تهران

عنوان : اسلام سرتاسرش خونین است،
اسلام سرتاسرش خونین است، با خون و خونریزی سر کار آمده، بعثت پیامبر با خون و خونریزی ست، تشیع با خون و خونریزی ست، اسلام با خون آبیاری می شود، ما اسلام سیاسی و غیر سیاسی نداریم اسلام گرسنه گوشت آدمیزاد داریم و تشنه ی خون انسان و انسانیت. اسلام در بهترین شرایطش یا می شکد و یا کشته می شود. اسلام حد واسط نداشته و نخواهد داشت. در تاریخ اسلام و تشیع حتا یک ورق غیر خونین وجود ندارد. پس نفرمایید اسلام سیاسی تنها خونین و خونخوار است. اسلام اینچنین است.
۵٣۹٨ - تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣٨۷