آقا سلطان:


جهان آزاد


• چه داستان عجیبی ست
این داستان نام تو،
                " آقا سلطان"! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۶ تير ۱٣٨٨ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۰۹


 
چه داستان عجیبی ست
این داستان نام تو،
                " آقا سلطان"!
         
تاریخ تلخ ما
              گویی  
دررمز و راز نام توپنهان ست:
عمامه ی فقاهت آقا
و تاج،
      تاج سلطنت شاه!
 
شاید که سیلت خونت
این هردو را برای همیشه
از دفتر زمانه بشوید
 
و درطلوع روشن فردا
ما با "ندا" بمانیم
با ندای آزادی!
 
دوم تیر ٨٨         جهان آزاد