هفت پرده


جواد طالعی


• شکارچیان
پستان مادر آهو
نشانه می‌روند
و سگان
به گریه‌ی لیلی پارس می‌کنند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۴ تير ۱٣٨٨ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۹


 
۱
شکارچیان زانو می‌زند
زیر نگاه مات ماه
سگان پارس می‌کنند.
۲
خلیقه گوشه دستار
به شراب ارغوان می‌شوید
و شهد لب لیلی می‌نوشد.
٣
شکارچیان
پستان مادر آهو
            نشانه می‌روند
و سگان
            به گریه‌ی لیلی پارس می‌کنند.
۴
آشپزان
حلوای سوخته‌های سمندر می‌پزند
و سگان
            بر ترس سوگواران
                        پارس می‌کنند.
۵
جنازه‌های جوان را
به حجله‌های پر نور می‌برند
و دختران
در پشت پرده‌های بکارت می‌پوسند.
۶
شکارچیان به به و لیمو
                        شلیک می‌کنند
و سگان به چهره ماه برکه چنگ می‌زنند.
۷
سمندر تابه پرواز می‌کند
و خلیقه
قامت به نماز ترس می‌بندد.