زندان


فرهاد منش


• چهره ام سبز و تنم سرخ و سپید
روزگار ِ همه تان سخت و سیاه
زورتان سست و تباه
نام تان پست و پلید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۹ تير ۱٣٨٨ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۰۹


 
برای آنان که به چنگ ِ خودکامگان ِ بی آبرو افتادند و به جوانی ی ِ آنان تجاوز شد.

 
بر سرم ریخته اند
روسری بر سرم انداخته اند
پاره ام کرده و تنْ مایه ی ِ من
خانه ی ِ کِرْم ِ هوس ساخته اند

چهره ام سبز و تنم سرخ و سپید
روزگار ِ همه تان سخت و سیاه
زورتان سست و تباه
نام تان پست و پلید

ای تجاوزکاران
دین فروشان ِ پلشت
ای گسسته خردان
به خودآگاهی ی ِ من شک نکنید


بیست و چهارم ِ تیرماه ِ ۱۳۸۸

فرهاد ِ منش
www.gozareh.net