درباره ی شعار "مرگ بر روسیه"


یونس شاملی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣ مرداد ۱٣٨٨ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۹


این روزها بحث بر سر شعار "مرگ بر روسیه" که در اعتراضات خیابان در تهران بر زبان مردم جاری شده است به خارج از ایران نیز کشیده شده است. علت اساسی شعارهای اعتراضی علیه روسیه در شرایط کنونی به رسمیت شناختن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران است. اما بخشاً ریشه های این نارضایتی مردم از روسیه را بایستی در سیاستهای حمایتی آن کشور از استبداد مذهبی حاکم دانست. سیاستی که در آن روسیه جدا از منافع اقتصادی کلانش در ایران، از این کشور به مثابه ابزاری در معامله و معادلات سیاسی اقتصادی آن کشور با جهان غرب استفاده می کند.

بنابراین مطرح شدن شعار "مرگ بر روسیه" به غیر از موارد برشمردهء فوق از نقطه نظر جناحهای درونی رژیم نیز حائز اهمیت فراوان است. روسیه در سی سال گذشته خواه ناخواه متحد جمهوری اسلامی بوده است. چرا که روسیه یکی از رقبای اصلی امریکاست و ایران به واسطه استراتژی ضدآمریکائی اش خواه ناخواه در کنار روسیه و عملاً متحد او به حساب می آمده است. در عین حال همکاریهای دوجانبه اقتصادی و عقد قراردادهای کلان در عرصه تکنولوژی اتمی و بویژه تجهزات نظامی با روسیه توسط ایران، عمق رابطه ایران با روسیه را نشان میدهد.

اما بعد از اعلان نتایج انتخابات و به رسمیت شناختن احمدی نژاد توسط روسیه و دو شقه شدن رژیم به تدریج منافع جناح های مختلف را نیز در معرض تغییر و دگرگونی قرار داد. اولا موضع روسیه در به رسمیت شناختن احمدی نژاد در واقع به تضعیف جناح اصلاح طلب به رهبری میرحسین موسوی می انجامید و طرفداران وی را به موضع اعتراض علیه روسیه می کشاند. از سوی دیگر مطرح شدن شعار "مرگ بر روسیه" از سوی طرفداران جناح اصلاح طلب، در واقع موضع جدید این جناح را در قبال سیاستهای روسیه نشان میدهد و موجبات جلب حمایت دولتهای غربی را از جریان اصلاحات در ایران فراهم می سازد.

در عین حال و برای ملیتهای غیرفارس ایران روسیه ماهیتی خشن و بی رحم دارد. روسیه یکی از آن کشورهایست که نه تنها به حقوق ملی ملیتها ساکن روسیه احترام نمی گذارد، بلکه حتی خشن ترین سیاستها را در قبال چچن ها، که واقعا سمبل یک مقاومت دلیرانه در مقابل توحش روسیه هستند، اعمال کرده است.

ممکن است از زوایه نگاه چپ افراطی، شعار "مرگ بر روسیه" راست روی تلقی گردد. آما به نظر میرسد که رئالیسم سیال در درک معادلات سیاسی کنونی از مرز یک برخورد شابلونیزه با مسائل سیاسی گذر کرده و ضرورتهای تاکتیکی و استراتژیک را معیار نزدیکی و یا دوری به یک کشور بحساب می آورد.

بایستی یادآور شد که هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفتهء گذشته از دادن شعار "مرگ بر چین" توسط نمازگزاران منانعت بعمل آورد. این در حالی است که روسیه در قصابی خلق مسلمان چچن و چین در کشتار ایغوقورهای مسلمان ترک از هیچ قصاوتی فروگذاری نکرده اند. اما جمهوری اسلامی در مقام به اصطلاح یک دولت مذهبی و مسلمان، در مقابل قصاوتهای این دولتها علیه مسلمانان آن کشورها واکنش قابل ذکری از خود نشان نداده است.