هم درد - محمدرضا قاسمپور

نظرات دیگران
  
    از : موافق

عنوان : با شما موافقم
به انها باید گفت:
انوقت که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود
۱۵۲۷۵ - تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣٨٨