جنتی


جهان آزاد


• زهم چون گشاید لبان، جنتی
لجن ریزدش از دهان، جنتی!

سخنهای ارزان و بی مایه اش
همه در سخافت گران، جنتی! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۶ مرداد ۱٣٨٨ -  ۷ اوت ۲۰۰۹


 
زهم چون گشاید لبان، جنتی
لجن ریزدش از دهان، جنتی!
 
سخنهای ارزان و بی مایه اش
همه در سخافت گران، جنتی!
 
یکی جمله ی نغز از او نشنوی
سخن گوید ار جاودان، جنتی!
 
خبیثی است ملعون که درُگرُبزی
ندارد قرین در جهان، جنتی
 
پلیدی است درکارتزویر و جعل
برازنده ی خبرگان ، جنتی!
 
محیلی که ابلیس آدمفریب
بشاگردی اش شادمان، جنتی!
 
به خونریزی و حیله   با "رهبری"
هماهنگ وهمداستان، جنتی!
 
شگفتا که در کار تاراج   نیز
همانند   آن   قلتبان، جنتی!
 
" شنیدم که از نقره زد دیگدان،
ز زر ساخت آلات خوان" (۱)، جنتی!
 
رسد آن سیهکار ناپاک را
به اشرف(۲) تبار و نشان، جنتی!
 
لئیمی که اشرف   بدرگاه او
بوَد بنده ای ناتوان، جنتی!
 
شنیدم که چون اشرف زشتخو
  بیآمد سوی اصفهان، جنتی؛
 
بدولتـسرای   نیاکان تو
شبی چند شد میهمان، جنتی!
 
به خلوت، زروی کرم جدّه ات
شد اورا شبی میزبان، جنتی!
 
جنون و جنایت از آن گرگ هار،
تورا مانده در خاندان، جنتی!
 
شنیدم که " رهبر" تورا گفت دوش:
" بیا اشهدت را بخوان، جنتی
 
که ما را سر انجام، این سیل خون
بدوزخ   دهد آشیان جنتی!"
 
*********
۱-   بیتی از خاقانی شیروانی:
شنیدم که از نقره زد دیگدان،
ز زر ساخت آلات خوان عنصری
 
۲- اشرف افغان در سال ۱۷۲۶ میلادی در اصفهان
به تخت نشست!
 
                                 ۱۴ مرداد ٨٨       جهان آزاد