دیالکتیک؛ از هگل تا مارکس - خسرو صادقی بروجنی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.