ترازنامه - بهرام حسین زاده

نظرات دیگران
  
    از : حاجی فیروز

عنوان : پیام نوروزی ایرانیان را به دشمنان فرهنگ ما، خامنه ای و دارو دسته اش، را در گوگل ببینید. به فارسی در گوگل بزنید، «آواز لری دمتو بزار رو کولت» و به این ترانه طنز آلود گوش فرا دهید.
در گوگل به فارسی بزنید، «آواز لری دمتو بزار رو کولت» و جواب ملت ایران را به خامنه ای گوش کنید. این ترانه به سرعت در میان ایرانیان محبوب شده است. این پاسخ کنونی ما به قاتلان و متجاوزان در ایران است. ما مشت مان را در مقابل این رژیم سفاک به گونه های متفاوت گره کرده ایم. ما به ریش شما آدم نماها و ننگ ایران و بشریت می خندیم. شما هم رفتنی هستید، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد.

پیام نوروزی ایرانیان را به دشمنان فرهنگ ما، خامنه ای و دارو دسته اش، را در گوگل ببینید. به فارسی در گوگل بزنید، «آواز لری دمتو بزار رو کولت» و به این ترانه طنز آلود گوش فرا دهید.


با یاد همه زنده یادان در سراسر ایران و همدردی عمیق با بازماندگان آنان این سال نو را آغاز کردیم و با یاد آنها به مبارزات خود علیه این رژیم جابر ادامه خواهیم داد.
نوروز را به همه هم میهنان خود تبریک می گویم.
۲۲۹۹٣ - تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣٨۹       

    از : آ. ائلیار

عنوان : ساغ اول
بهرام جان! ساغ اول گوزه ل یازیلارین اوچون. یاز قیریلسین زنجیرلر/ ائلیم زنجیرده زنجیرده.
۲۲۹۵۶ - تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨٨