بارم گل سرخ میمند و شراب خلرست آواز بانو
عاشقانه ای دردستگاه شور


دکتر تورج پارسی


• بوی تبسم می دهی آوازبانو
و در آستانه ی کوی مستی و راستی ، ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ خرداد ۱٣٨۹ -  ٨ ژوئن ۲۰۱۰


 
با قافله آمدم ،
بارم گل سرخ میمند و شراب خلرست آواز بانو .
***
در میان دم و باز دم گندمزار ،
به آخر تو رسیدم
تو که در فراسوی بودن ،
گوارا نشسته ای .
***
بوی تبسم می دهی آوازبانو
و در آستانه ی کوی مستی و راستی ،
آمیختن آه و ماه ،
تمام هستیم جهانی می شود ،
از نام بلند تو .آوازبانو....
***
با قافله آمدم ،
بارم گل سرخ میمند و شراب خلرست آواز بانو

۷ جون ۲۰۱۰