در شرایط کنونی اعتراظات گسترده در ایران چندان امکان ندارد - ف. صدوقی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.