آبی به رنگ بودن


اکبر ایل بیگی


• آویز تن توام، ای یگانه پناه، ای ماه، تابم بده، خوابم کن
تا باز آن ستاره ی خوشخوان، بر شانه ی بلند تو آواز دهد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۴ آبان ۱٣٨۹ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰


 آویز تن توام، ای یگانه پناه، ای ماه، تابم بده، خوابم کن
تا باز آن ستاره ی خوشخوان، بر شانه ی بلند تو آواز دهد
بودن به از نبودن، به از نبودن، خاصه در بهار، بهار، بهار.

در خواب، می گوید، امشب چقدر خوشبختیم، نگاه کن
چگونه ایستاده ایم با نشان عشق در دست، و می نوشیم
در پای چشم آن ستاره، آبی به رنگ بودن، در عصر انجماد.