ایستاده است جهانبخشم


اکبر ایل بیگی


• سایه ها آب می شوند، هر چند ار فولاد و سنگ
هر چند با آفتاب های معکوس، هی روز می آیند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٨ دی ۱٣٨۹ -  ٨ ژانويه ۲۰۱۱


 
 
سایه ها آب می شوند، هر چند ار فولاد و سنگ
هر چند با آفتاب های معکوس، هی روز می آیند
شب می روند، هی مای می زنند بر لبان کبودم
و هی شخم می کنند محل شنودم، خاری مغیل   
فرو می کنند در چشمم، عقرب بر بلند سجودم.

ایستاده است کنار خاک بی برگش، جهانبخشم
و می خواند، با هزار ابر دلتنگ در چشم هایش.