فراکسیون اقلیت مجلس و جنبش مردم - محمدرضا قاسمپور

نظرات دیگران
  
    از : موج

عنوان : وصف بهتر مجلس ولائی و ولی اش از زبان میرزاده عشقی
میرزاده عشقی

بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید - به چنین مجلس و بر کــرّ و فـَـرَش باید رید

پدر ملت ایران اگر این بی پدر است - به چنین ملت و روح پدرش باید رید
٣۵٨۶۹ - تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣٨۹