بهار جوان


جهان آزاد


• شکوه آفتاب،
در نگاه سبز توست
ونوشخند غنچه های نوبهار،
در لبان ارغوانی ات ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٣ اسفند ۱٣٨۹ -  ۴ مارس ۲۰۱۱


 

شکوه آفتاب،

در نگاه سبز توست

ونوشخند غنچه های نوبهار،

در لبان ارغوانی ات

بخوان بخوان

بهار نوجوان من بخوان

بخوان در این غروب بی ترانگی

که بشکند سکوت شهررا

ترانه خوانی ات!ببین افق چقدر روشن است

و آسمان چه مهربان

دوباره صبح می رسد

و مرغک سپید عشق لانه می کند،

دوباره روی شاخه ی جوانی ات

و ابر شوق خیمه می زند

دوباره در دوچشم آسمانی اتتو چون صدای آفتاب

پر از نوازشی

در این شبان سرد وتلخ

زبانه ی بلند آتشیرها کن این سکوت را

وز این کویر بی نفس عبور کن

پری بزن،

زلای میله های این قفس عبور کن

بهار و سبزه و نسیم

اتنظار می کشند

ز واحه های خار وخس عبورکنفقط دوخط

دو خط سرخ

به آخرکتاب مانده است

زشعله ها گذشته ایم و

                         آب مانده است!تگرگ نیمه شب

غبار یاس را

ز دامن کبود باغ شسته است

نگاه کن میان برفها

جوانه های سبز رسته استپرنده، سبز می پرد

نسیم، سبز می وزد

و ابرهای پاره پاره

سبز می شود

رواق آسمان پرستاره

سبز می شود.

بهارما

دوباره سبز می شود!