شش رباعی برای "رهبر!"


جهان آزاد


• ای هیکل منحوس تو زیبننده ی گور
ای فاتحه خوانِ سابقِ اهل قبور
تو خامی و خلق خوانَـدَ ت خام نه ای
برعکس نهند نام زنگی کافور ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۹ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱۰ مارس ۲۰۱۱


 ای هیکل منحوس تو زیبننده ی گور

ای فاتحه خوانِ سابقِ اهل قبور

تو خامی و خلق خوانَـدَ ت خام نه ای

برعکس نهند نام زنگی کافورتو دشمن علم ودانشی خامنه ای

شب، لول، کنار آتشی خامنه ای

یک سوی صراحی و دگر سو وافور

دانند همه چه ها کشی خامنه ایگر رخت ولایت به تنت پوشانند

ور عالم ورهبرو فقیه ات خوانند

حتی اگرت بخانه ی کعبه برند

آدم نشوی و، خر برت گردانندخون چون شکر و قند خوری، قند خوری

از خون جوان، چند خوری چند خوری؟

فرداست که بر جنون خود لابه کنان

سوگند خوری گند خوری گند خوری!ای آنکه عدوی علم وفرهنگ تویی

در چشم همه جهانیان ننگ تویی

مردم همه در شعار خود می گویند:

"چون رهبرانقلاب، الدنگ تویی"
هر کس که به یاد شیخ بدنام افتد

جاری به لبش هزار دشنام افتد

شد شهر پر ازقصه ی رسوایی او

چون تشت گهی (۱) که از سر بام افتد(۱) واژه را به فتح گاف بخوانید!؟
٣/۱۰.۲۰۱۱