Le Chant


Eugène Guillevic - مترجم: فریبا عادل خواه


• همیشه
وانمود میکند
آوا
برای نجات انانی اینجاست
که وقفشان کرده
خود را ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۱


Le Chant

Eugène Guillevic
)۱۹۰۷ـ۱۹۹۷)

...آوا (ادامه )


تمام آنچه
میتوان
به گذر زمان
بخشید
هنگامی است
که هم پا شود
با آوا

ـ

آوا را
گوش فرا نشستن،
شکفتن است
در مقابل
عظمت
مژده ای
که او
خود می دهد،
موزون می سازد
بیش و کم

ـ

می آفریند
آوا
نقطه پرگاری
برای حیاتی
طولانی
و برای
پیمودن بحر
پا به پایش
چنانچه خواهی

ـ

همیشه
وانمود میکند
آوا
برای نجات انانی اینجاست
که وقفشان کرده
خود را

ـ

در حالی که
در اختیار دیگران میگذارد
خود را
در خدمت خودش است
آوا

ـ

چنانچه با جدار
برخورد کند آوا
به دور هسته سکوت خود
دوباره
بسته خواهد شد

ـ

هست
عاقبتی،
می گوید آوا.
عاقبتی هست
میخواهم
ثبت نام کنم
آنجا

ـ

گوش فرایم ده،
دوباره میگوید
آوا،
گوش فرایم ده
با تمام چیزهائی کز ان توست
در دنیا

ـ

آنکه آوا را می شنود
با خود می گوید:
من هستم،
فکر میکنم
که بی هیچ قید وشرطی دگر
هستم