آهای مردم عاشق - جهان آزاد

نظرات دیگران
  
    از : یوسف صدیق(گیلراد)

عنوان : باغ‌های عسل
لطیف، آهنگین، شوخ، شفاف و منسجم.


"خدایا خدایا- شاعران- نباید خاموش بمانند."
٣۷۹۲۲ - تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۰