یاشاسین آذربایجان!
ایران با آذربایجان استاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹۰ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱۱


اخبار روز: جنبش ضددیکتاتوری که در تهران و سایر شهرها زیر فشار سرکوب بی امان حکومت به سستی و ضعف گراییده بود، در آذربایجان سر بلند کرده است. بهانه ی اعتراضات هر چند متفاوت است، اما هدف هر اعتراضی که امروز در ایران بر پا می شود، یکی است، مخالفت با سیستم دیکتاتوری که سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، محیط زیست و همه ی عرصه های زندگی انسانی در کشور ما را هدف قرار داده و به سمت نابودی می کشاند.

نجات دریاچه ارومیه به خودی خود یک هدف است، هدفی که نه تنها آذربایجان بلکه سرتاسر ایران، در آن ذینفع است. دریاچه ارومیه باید زنده بماند و این فاجعه ی زیست محیطی نه تقدیر و سرنوشت غیرقابل تغییر، که نتیجه ی سیاست های غیرمسئولانه ی حکام وقت است. مردم آذربایجان برای تغییر این سرنوشت و حفظ دریاچه ی ارومیه به پا خواسته اند و مردم ایران در این مبارزه پشتیبان و حامی آن ها هستند.

اما در پس مبارزه ای که برای نجات این دریاچه درگرفته است، هدف مهم و بزرگ دیگری هم وجود دارد، نجات ایران از دیکتاتوری حاکم.

هدف های این مبارزه هم در آذربایجان و هم در سرتاسر ایران، یکسان است. به این دلیل است که امروز همه ی ایران خود را همبسته با آذربایجان احساس می کند. این همبستگی را به ده ها و صدها طریق می توان نشان داد و پیوندها و اشتراک منافع بین آذربایجان و همه ی ایران را عمیق تر و محکم تر و صفوف دموکراسی خواهان کشور را گسترده تر کرد.

مبارزات مردم آذربایجان فرصت مناسبی به وجود آورده است تا تبلیغات افراطی، سیاست هایی که به دشمنی و جدایی بین ملیت های ایران دامن می زند و آن ها را به رویارویی با هم می کشاند، را منزوی کرده و کنار گذاشت، سیاست های نادرست را اصلاح کرد و همبستگی بین خلق ها و ملیت ها را تحکیم نمود. اکنون فرصت مناسبی است نشان داده شود همه ی ایران در کنار هموطنان آذری خود برای احقاق حقوق و مطالبات آن ها قرار دارد.

این فرصت تاریخی را باید قدر دانست. آزادی خواهان ایران می توانند بر افراطیون از هر دو سو مهار بزنند و مبارزات مردم ایران را به سوی دشمن اصلی - دیکتاتوری حاکم - نشانه گیری کنند. آن ها فرصت دارند نشان دهند در هر مبارزه ی دموکراتیک و در هر جنبشی برای دموکراسی سرنوشت ایران از آذربایجان و سرنوشت آذربایجان از ایران جدا نیست و تحقق مطالبات ملی بخش جدایی ناپذیر یک ایران دموکراتیک است.
در این صورت می توان امیدوار بود جنبش اعتراضی در آذربایجان، نفسی تازه به جنبش دموکراتیک سراسری در ایران ببخشد.