یاشاسین آذربایجان! - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : تهمتن - ش

عنوان : امتداد و ادامه ی "بهانه های مردی"
قیام سال ۸۸ و دنباله ی هشت ماهه آن در هر تظاهرات خیابانی هم بر محور "بهانه های مردمی" ادامه یافت که امروز هم بر پایه ی همین بهانه هاست که مردم دلیر آذری به پاخاسته و با هوشیاری از مقوله خشکاندن دریاچه ارومیه که اتفاقادرخودمجلس ارتجاع هم درحال بررسی بود که البته نظام فریبکار هم از بهانه های مردم آذربایجان ازاین مقوله و احتمال سر کشیدن شعله های قیام را پیش بینی کرده بود و به همین خاطر هم به حیله ی بررسی این مقوله ;"فرار بجلو" کردند که تیرشان به سنگ خورد. اما بهانه های قیام مردم از روز نخست با رای دادن بخود حامیان نظام موسوی - کروبی آغاز گشت که خود شاهد دیگری بر آگاهی و انتخاب استراتژیک مردم را نشان داد و دیدیم که همین مردمی که به این بخش از نظام رای داده ست;امادرخیابانها شعارهای مرگ برنظام جمهوری اسلامی و مرک بر ولایت فقیه داده وجمهوری ایرانی را سرمیدهند تاجایئکه سرمداران این باند هم بهوش آمده!! و از بهانه های مردمی اطلاع یافتند و اعتراض بمردم بپاخسته ی ایران کردند که چرا شعارهای ساختارشکنانه میدهید!!!؟؟؟ اما بهانه های مردم برای سرنگونی نظام را ولی وقیح از روز نخست میدانست و به همین خاطرست که دریکی از سخنرانی خود به بانددیگر گوشزدمیکند که درصورت سرنگونی; این مردم فرقی بین باندهای نظام وحامیان آن قائل نشده و همه مان بدست همین مردم گرفتار خواهیم شد. که البته این باند هم که در روزهای نخست قیام;توهم بر او مستولی گشته بود که گویا مردم بجان آمده ایران آنان را فراموش کرده و حال پشتیبان آنان گردیده اند!!؟؟ غافل ازاینکه; این "بهانه مردمی" و استراتژی درست آنان ست که این باند را به اشتباه انداخته ست!!! این مقاله که بدرستی قیام مردم ایران و بهانه های آنرا در استمرار جنبش(که خوشبختانه دیگر واژه سبز اصلاح طلبان را در آن نمی بینیم - که امیدست این استراتژی را هم;که هم اکنون ضروری ست ادامه یابد) توضیح وتفسیر کرده که مهم ترین بخش آن "بهانه های مردمی ست".
٣۹۹٨٨ - تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۰