پنج رباعی برای استاد اسماعیل خوئی


جهان آزاد


• در عالم شعر، کم نظیری شاعر
پیکار گری سخت دلیری شاعر

هرکس که شنید و خواند شعرت را گفت:
پاینده بمانی و نمیری شاعر ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۷ مهر ۱٣۹۰ -  ۹ اکتبر ۲۰۱۱


 در شعریگانه ی زمانی استاد
جانان منی، جان جهانی استاد
غم نیست اگر که پیر دیرت خوانند
در عرصه ی عاشقی جوانی استادیک روز بهار می چکـد ازسخنت
آوای هزار می چکـد از سخنت
تا شعله به تار و پود بیداد زند
فرداش، شرار می چکـد از سخنتچون ماه فروکاستی و، کم نشدی
کم از صف روشنان عالم نشدی
هرچند زمانه استخوانهات شکست
استاد، تو با شکستگی، خم نشدیاین خرقه ی شاعری که برتن داری
از میم امید، مرشد من داری
تو نیز چنان امید در سینه دلی،
سرشار زمهر مام میهن داریدر عالم شعر، کم نظیری شاعر
پیکار گری سخت دلیری شاعر
هرکس که شنید و خواند شعرت را گفت:
پاینده بمانی و نمیری شاعر

هشتم اکتبر ۲۰۱۱