بهتر که نباشید و به تصویر نیایید


داریوش لعل ریاحی


• این معرکه توهین به شعور همگان است
ظلم و خفقان است اگر نوش نمایید

بی رأی شما مهره همانست که باید
بازیگر تصویر حماسیش چرایید ؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۵ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۲


 آفت زده این باغ ، ببینید کجایید
یکبار دگر لشگر این شعبده هایید

دستی بده ای هموطن غرق تماشا
وقت دگری نیست که از خواب درآیید

هر بار که بازیگر این معرکه گشتید
گفتند و نوشتند ، براین شیوه رضایید

این معرکه توهین به شعور همگان است
ظلم و خفقان است اگر نوش نمایید

بی رأی شما مهره همانست که باید
بازیگر تصویر حماسیش چرایید ؟

تحریم چنین است که در خانه بمانید
بهتر که نباشید و به تصویر نیایید

خلوت چو شود کوچه و بازار و خیابان
دیگر نتوان گفت ، هوادار شمایید

داریوش لعل ریاحی
4 اسفند 1390
Dlr1266@hotmail.com