پیام نوروزی شماره ۲


جهان آزاد


• ای خدا!
آرزوی بنده ی گناهکار خویش را
مستجاب کن ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۰ -  ۱۲ مارس ۲۰۱۲


 
 "ای خدا!

آرزوی بنده ی گناهکار خویش را

مستجاب کن

این بنای ظلم را خراب کن"

**

سال پیش هم در آستانه ی بهار

آرزوی سرنگونی رژیم را،

در سروده ای برای آفریدگار

در تمام روزنامه ها و سایتها گذاشتم

**

سال رفته است و این رژیم مانده است!دوستان، خدا اگر که بی سواد نیست

پس چراسروده ی مرا نخوانده است؟بیست اسفند نود