و مادرم، شیرین


جهان آزاد


• هنوز یادگاری خوبت،
در سینه ام
تاپ تاپ صدا می کند
این رونوشت، بدل اصل است! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۱ -  ۱٣ می ۲۰۱۲


 
 

نسیم کوچکی ازدشت

مرا به سوی عبور

پرواز می دهد

زمینِ مهتابی سرد است

وبوی مهربان تو را دارد.

و از زمینه ماه

شیرتازه می جوشداکنون،

با شمعدانی هایت

یک ایستگاه فاصله دارم

یک جعبه شمع کافوری

یکدسته گل

و کاروان سکوتی که زنگ شترهایش

انبوهِ خاطراتِ کودکیِ ناتمام من است

وقتی که یاد سبز تو زنده ست

چرا بزرگ شوم؟یک شاخه شمعدانی قرمز

بر خاک می گذارم

و فکر می کنم به زمینی سرد

که راه به ژرفای آسمان دارد

به آن کسی که تو در جست و جوی او بودیهنوزیادگاری خوبت،

در سینه ام

تاپ تاپ صدا می کند

این رونوشت، بدل اصل است!حیاط خلوت خانه

چقدر به رویای من شباهت دارد

و در کنار پنجره،

لبخندخواهرم

چقدرشیرین است!بیست و سه اردیبهشت ۹۱