چرا دفاع از مبارزان و مجاهدینِ شهر اشرف یک وظیفه ملّی و میهنی است؟ - مجید آریا

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.