بن بستِ دو راهی! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : نینو صادقی

عنوان : تحلیل
در این نوشتار، تحلیلی بسیار درست و واقعی از شرایط ایران داده شده است. تحلیل های نویسنده گرامی در باره اوضاع داخی ایران همیشه بسیار آموزنده و عالی می باشند. خصوصا که همیشه و در این مقاله نیز، بسیار کنکرت و دقیق از رویدادها و افراد و امار و ارقام صحبت می کنند. مقوله دو بحران بزرگ را که مطرح کردند، خیلی نو می باشد و با این مسئله از زاویه جدیدی برخورد کرده است.در ادامه مطلب نقشی را که آمریکا در روند وقایع می خواهد داشته باشد.را بدرستی شکافته. از همه جناح ها صحبت کرده و زمینه های بحران و فلاکت را به درستی توضیح داده و شکافته اند. ممنون
۴۹٨۵٨ - تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۱       

    از : روشنک میم

عنوان : واقع بینانه
مقاله واقع بینانه و تحلیلی عمیق و هشدار دهنده است
آیا ممکن است که رهبر جمهوری اسلامی با شناخت این تنگناها به خود آید
در ضمن این سومین کامنت من است
اگر کامنت ها را بسته اید زیر مقاله بنویسید و اگر باز است چرا منتشر نمی کنید؟
۴۹٨۵۲ - تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹۱