پایان رویای اروپای متحد - اردشیر زارعی قنواتی

نظرات دیگران
  
    از : احمد احمدی

عنوان : کدام روشنفکران راستین؟
سرکار صدرالعلما!

اگر شما خبرهای مربوط به فولکس واگن را خوانده اید، من در مجامع عمومی کارگران شرکت کرده ام. بخش اعظم آنان، (بجز کسانی که راه سکوت و رضایت را پیشه کرده اند) در مورد اعمال مدیران مربوطه می گویند که "این مساله ای شخصی است" و ربطی به آنها ندارد. این کارگران می گویند مهم آن است که مدیرانی در راس کار قرار گیرند، که این کنسرن را در جهت سودآوری هدایت کند و آنها نیز شغل تضمین شده ای داشته باشد.
شما در کجا دیده یا شنیده اید که گارگران این یا آن کارخانه به خیابان ریخته و خواهان جلوگیری از دزدی دختران از کشورهای دیگر را روی پرچم خود نوشته باشند؟
آیا همین مساله کافی نیست که شما در برداشتهای شبه مارکسیستی که فقط سرمایه داران را "فاسد" و آنچنانی می داند، تجدید نظر کنید؟
بر پرچم پرولتاریا آلمان نوشته شده است: "مدیران محترم، شغل ما را تضمین کنید، حقوق ما را تضمین کنید، بقیه اش (آلمانی ها می گویند) به کونم"!

در ضمن، من نمی دانم که شما از کدام روشنفکران راستین نام برده اید که در خلال سه چهار سال اخیر، از چپ گرفته تا راست و مذهبی و فاشیست، بناگهان همه "خردگرا" شده اند؟ و وقتی از آنها پرسیده می شود که کدام خرد را می گوئید، پاسخ همان مهملات دهه ی ۵۷ است که لعاب کاری شده است.
در این بخش از دنیا مدتهاست که خردگرائی به تمسخر گرفته شده و نگاه و توجه بسیاری متوجه ی نقد این منش شده است. من حتی دیگر صحبت از روشنفکران دهه های پیشین نمی کنم که تحت عنوان نقد خردگرائی ابزاری (بخوان شارلاتانیسم) قصد نجات خردگرائی را داشتند!

مشق کردن مهملات صده های پیشین کشورهای این بخش از دنیا هیچ هنری ندارد!
۵۰۹۵٨ - تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۱       

    از : سینا صدرالعلما

عنوان : جناب آقای احمد احمدی
حضرتعالی خودتان در اروپا زندگی میکنید و خوب میدانید که نحوه تفکر و فرم تربیتی اروپا چگونه است. در اروپا برای شما باید روشن شده باشد که فرم ارتشا جور دیگریست. در تمام طبقات بالای سیاستمداران و سرمایه داران برای پیشبرد اهداف غیرقانونی و سودجویانه تنها رشوه ای که اثر قاطع دارد ترتیب مجالس مخفی خوشگذرانی و سکس است مانند برلوسکونی در ایتالیا؟! میبینید که برای سودجوئی کنسرن بزرگ و عظیمی مانند توسن کروپ مجالس عیاشی و سکس برای رام کردن کله گنده های سندیکا و مدیرانی که مسئول بستن قرارداد هستند، امیال کثیف خود را به انجام میرسانند. اگر در موارد نادری این زدوبندها برملا میشود، گوشه کوچکی ناراضی بوده و کمی برای جبران بند را آب داده است. از اعمال ننگین هارتس مدیر بالای مالی و تشکیلاتی کارخانه فولکس واگن و واعظ قوانین کمکهای اجتماعی جمهوری فدرال آلمان در زمان صدارت گرهارد شرودر مطئنن آگاهی کامل دارید که چگونه برای عیاشی و زیر اخیه کشیدن روئسای سندیکاها در کارخانه برای آنها سفرهای عیش و عشرت در برزیل ترتیب میداده است.
اینست که کنایه شما به روشنفکران راستین ایرانی در مورد خردگرائی بسیار یبمورد و موهّن است.
۵۰۹۴۷ - تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۱       

    از : احمد احمدی

عنوان : از زوال تا زوال
...در این مورد کافی است که به گزارش و فیلمی که اخیرا در اروپا تهیه شده و در تلویزیون آلمان و سویس به نمایش گذاشته شده است اشاره ای شود.
روسپی گری (من به جنبه ی اخلاقی آن توجهی ندارم) وارد حوضه ی بسیار اکراه آوری شده است و مردم کشورهای فقیر "اروپا" شروع به فروش فرزندان خردسال خود نموده اند و این فرزندان در کشورهائی مانند آلمان، سوئد، ایتالیا، سویس، اتریش و فرانسه در خانه های مخفی و شخصی بعنوان روسپی بکار برده می شوند.
در این مورد روز گذشته گزارش بسیار هولناکی در تلویزیون مشترک آلمان-سویس در این مورد پخش گردید.
مضافا، سالانه ۲۵۰.۰۰۰ زن از کشورهای مختلف جهان دزدیده شده و به اروپا آورده می شوند و با تهدید و ارعاب به روسپی گری وادشته می شوند. در گزارشی که توسط خانمی از یکی از سازمانهای غیر دولتی پخش گردید، این خانم می گفت که وی در حیرت است، که چرا مردان اروپائی از چنین کاری دچار "خشم" نمی شوند.
قابل توجه مردان روشنفکر ایران که بشکل تهوع آوری مشغول قلم زدن در مورد "خردگرائی" هستند!
۵۰۹۰۱ - تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۱