بدرقه راه ِ آقای هاشمی


داریوش لعل ریاحی


• نقطه ای روشن نمانده پیش رو
در سراشیبند ، این واماندگان

هر یک از این هشت یار ِ سرنوشت
ترس دارند از ، نبود ِ مردمان ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ٣ خرداد ۱٣۹۲ -  ۲۴ می ۲۰۱٣


هاشمی ، آنی نشد در پیشخوان

بعد از این صیقل زدن گردید ،   آن


وصله ِ پیرایه هایش گشت ، دود

مثل ِ قبلش نیست این ، آواز خوان


دستش ازبازی کشید و خود رهید

آخرین گهواره ، در این کاروان


رأس شورای نگهبان ، جنتی

دزد ناشی بود و زد بر کاهدان


نقطه ای روشن نمانده پیش رو

در سراشیبند ، این واماندگان


هر یک از این هشت یار ِ سرنوشت

ترس دارند از ، نبود ِ مردمان


در گذار از انتخاباتی ، چنین

نقشِ این تحریم را فریاد ، دان


داریوش لعل ریاحی

دوم خرداد 1392

dlr1266@hotmail.com