انتخابات ۹۲
نماد افول فرهنگ سیاسی در جامعه مدنی ایران است
- احمد آل حسین

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.