انقلاب نیمه تمام - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : افشین کاظمی

عنوان : دموکراسی و سوسیالیزم
به دوستان محترم صبوری و پویان ارس
با درود
من فکر کنم شما به یک موتاسیون تاریخی اشاره می کنید، البته هیچ انسان شریفی با سوسیالیزم و اهداف آن مخالف نیست. همه ما در جوانی آرمانگرا و ایده آلیست بوده ایم اما تارخ و مرور زمان نشان داد که زمین واقعیت سفت از آنی است که ما فکر می کردیم. حالا خوب یا بد قراگوزلو به همان آرمانگرایی خیالی تکیه زده است.به نظر ما و دوستانمان حتی برای رسیدن به سوسیالیزم مورد نظر قراگوزلو و شما دوستان گرامی نیز باید از دموکراسی عبور کرد. به نظر ما سوسیال دموکراسی راهکار و کانال اصلی ورود به دنیای آرمانی شما هستند و حتی با تفکر شما نیز لاجرم باید از تفکر سیاسی ما دفاع کنید.
یک جمهوری خواه سوسیال دموکرات
۵۵۷۰۱ - تاریخ انتشار : ۱٣ تير ۱٣۹۲       

    از : أمیر خان

عنوان : تمام انقلابات شباهتهایی دارند و تفاوت های بسیار
با درود به أقای قراکًوزلو:
۱- بسیار سادهانکًاری است و خلط مطلب خواهد بود که مرسی را با بنی صدر و تظاهرات ملیونی مردم مصر را با إعلام قیام مسلحانه و تظاهرات مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰ در ایران شبیه دید. آخر کدام حزب سیاسی عاقل أسلحه بر میدارد در مقابل بستن روزنامه و دفتر و حمله به تجمعات ان. نتیجه می شود أنجه متأسفانه شاهد بودیم إعدام صدها و بلکه هزاران هو أدار و بسته شدن فضای سیاسی و قدرت مداری نیروهای راست و سرکوبکًر در حکومت. مجا هدین حد أکثر ۱۰ یا ۲۰٪ رأی مردم را داشتند. این کجا و نمایش ۱۰-۱۵ ملیونی روزهای أخیر در مصر أنهم به صورت مسالمت أمیز کجا؟. اقای بنی صدر کجاو مرسی کجا؟
۲-أیا براستی تصور میکنید که تنها رآه در مصر ویا ایران کنونی رهبری کارکًران و سوسیالیسم است وآلا به بربریت منتهی خواهند شد؟. این نظر ما را به یاد مواضع جریانات إفراطی در سال های أوائل بعد از انقلاب ۵۷ ایران میاورد که شعارشان انقلابی دکًر از نوع کارکًری و سوسیالیستی بود. حال شما همان نسخه را برای مردم مصر تجویز میکنید. از قرار معلوم حزب کمونیست مصر دست بالا را که ندارد بلکه سهی میکنند از جریانات عقب نیفدت و مردم را به حضور در خیابان میکند به بیان دیکر فعلا دنبال رو مردم هستند تا راهنمایی أنان.

۳- با کارکًر کارکًر کردن و جملات ضد سرمایه دآری و حمله و انتقاد به نیروهای غیر کمونیست که أکثریت را دارند نمی شود کًفت که داریم تحلیل مارکسیستی می کنیم و رآهبرد نشأن میدهیم.
۵۵۶۹۹ - تاریخ انتشار : ۱٣ تير ۱٣۹۲       

    از : پویان ارس

عنوان : باز هم همین حرفها
آقای رهنما
جزمی، مطلق نگر دورانشان گذشته، عدم خشونت، جای میانه، نیروهای دمکرات و... کلید واژه هایی هستند که مکرر در مونولوگ همفکران شما به کار میرود برای تحدید و انگ زدن به نیروهای دگر اندیش.
آقای محترم بسیار خوب منتظر یاری " نیروهای دمکرات" شما میمانیم. دست به کاری نمیزنیم از رادیکالیسم اجتناب میکنیم. شیوه اندیشه مان را مطابق سلیقه شما تنظیم میکنیم و بهداشتی و مثبت آنگونه که فرمایش همفکران شماست عمل میکنیم.
اصلا انتظار ندارم شما هم به این رسیده باشید که اندیشه ها بیان منافع طبقاتی هستند که هستی اجتماعی آنها در این اندیشه ها تبلور یافته.
اما یک سوال از شما دارم. شما اینقدر که وقت و انرژی خود را صرف اشاعه این کلیدواژه ها و انگ زدن به نیروهای چپ میکنید توجهی هم به " نیروهای دمکرات" خودتان دارید؟ به نظر میرسد این نیروهای الوهی هر کار که کنند عین خود تقدس است. ورای توصیف و چنان جادویی هستند که کسی را یارای درک جایگاهشان را ندارد. یک نمونه از نیروهای دمکرات ظاهرا ارتش مصر است. یک مثال دیگر میشود از آنها بزنید؟
۵۵۶۹۷ - تاریخ انتشار : ۱٣ تير ۱٣۹۲       

    از : صبوری

عنوان : نه دوست من
جناب رهنما

شما فکر کنم مقاله قراگوزلو را همچون جواب من درست نمی خوانید.
فرض کنید قراگوزلو ایدئالیست است. ایا این مزاحم کار سوسیال دموکرات ها می شود. رفیق شاهکارش در این است که نشان می دهد حتی در اروپا هم سوسیال دموکرات ها در فقدان یک جنبش کارگری توانمند کارشان شده بذل و بخشش دستاوردهای جنبش طبقه کارگری در ابتدای قرن بیستم و حرکت ترمز بریده به راست. در ایالات متحده حتی تحصیل عمومی در آستانه اضمحلال است حال آنکه هزینه نظامی آن نزدیک به یک تریلیون در سال شده. رفیق در همان مقاله می گوید همه آنهائی که به انقلاب اکتبر انتقاد دارند نیتشان خیر نیست .
آقای عزیز سوسیال دموکراسی هم احتیاج به جنبش کارگری دارد. در نبود کارگران متشکل فقط سرمایه است که وحشیانه و لجام گسیخته همچون این ۴۰ ساله خواهد تاخت. نئولیبرالیسم کار را بجائی خواهد رساند که روزی شما هم بگویید خدا پدر استالین وحشی را بیامرزد
بدون آدم های آرمان خواه دنیا بسیار خسته کننده و زشت است. بگذارید بعضی دنیای بهتر را حداقل از پس کلمات آرزو کنند. سر مایه داری انقدر ما را اتمیزه و خود خواه و حریص کرده که آرزوی دنیا بهتر کر دن دیگران هم ما را آزار می دهد. بگذارید برای پویش اندیشه های انسانی و تاریخی دنیای بهتر را تجسم کنیم . اینقدر مستبد نباشید.
۵۵۶۹۴ - تاریخ انتشار : ۱٣ تير ۱٣۹۲       

    از : سعید رهنما

عنوان : پایان دوران خشونت. یاداوری به آقای صبوری
دوست گرامی جناب صبوری
با سلام
من به عنوان یک سوسیال دموکرات معتقدم که برای رسیدن به سوسیالیزم باید از یک جای میانه شروع کرد.البته هیچ انسان شریفی از برابری بدش نمی آید اما باید واقع بین بود. کمونیزم روسی که آقای دکتر قراگوزلو در مقاله "هیستری شوروی ستیزی" تمام قد از آن دفاع کرد عمرش را یه شما داده و دنیا وارد مبارزات مدنی شده است. در مصر هم شما می بینید که مردم با کمک ارتش علیه دولت مرسی مبارزه می کنند و انقلابشان با تصور شما و رفیق تان آقای قراگوزلو از انقلاب و تحولات اجتماعی متفاوت است. برای این حوادث باید راه حلی پیوا کرد. فردا در ایران هم میشود به یاری نیروهای دموکرات به تحولات مثبت اجتماعی ارد شد و جامعه را به سوی رفاه سوق داد. امیدوارم توضیح من قانع کننده بوده باشد.
۵۵۶٨۷ - تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱٣۹۲       

    از : صبوری

عنوان : برای رهنما
سعید رهنمای عزیز

مردم در خمینیزم - در هیتلریزم - در موسولینیزم - چیز هائی دیده اند که به آن رأی دادند. آقای قراگوزلو خیلی ارتودوکس است که می نویسد مردم خورشیدشان این نیست.
یکبار متنتان را بخوانید گویا وظیفه یک روشنفکر برابری طلب آزادیخواه این است که بر هر تردید و اشتباهی صحه بگذارد . دوران ارتدکس بودن گذشته آیا این به معنی این است که دیگر بورژوازی دروغ نمی گوید.
۵۵۶٨۰ - تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱٣۹۲       

    از : سعید رهنما

عنوان : چرا جزمی
به نظر من آقای قراگوزلو خیلی جزمی فکر میکند و راه و بیراه به دست آوردهای مثبت انتخاب مردم به دلائل واهی حمله میکند در این نوشته هم بار دیگر به انتخاب هوشمندانه مردم ایران که یک نه بزرگ به ولایت فقیه بود کم لطفی شده است. اینکه بگوئیم تمام راهها یا به بربریت می رود یا به سوسیالیسم سیاه و سفید کردن جامعه است. مردم در پلاتفرم محمد البرادعی راهی برای رستگاری دیده اند که او را سخنکوی خود کرده اند و همینطور در پلاتفرم حسن روحانی یک نسیم آزادی و گشایش دیده اند که به او رای داده اند. نباید مطلق نگر بود. دوران ارتدوکسیزم گذشته است آقای قراگوزلو
۵۵۶۶۵ - تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱٣۹۲       

    از : سارا کاویانی

عنوان : زنده باد انقلاب خلق ها ی تحت ستم
محمود درویش
۲۰۰۹
ترجمه‍ی تراب حق شناس

ما نیز زندگی را دوست میداریم آنگاه که برایمان میسّر باشد
ما نیز زندگی ذا دوست میداریم
آنگاه که برایمان میسر باشد
محمود درویش
ترجمه تراب حق شناس
بین دو شهید، به رقص پای می کوبیم و بین آندو برای بنفشه مناره ای یا نخلی بر می افرازیم
ما نیز زندگی را دوست میداریم آنگاه که برایمان میسّر باشد
از کرم ابریشم نخی می رباییم تا آسمانی از آنِ خویش برپا داریم و این کوچ را به حصار کشیم
و درهای باغ را می گشاییم تا یاسمن به کوچه ها درآید چون روزی زیبا.
ما نیز زندگی را دوست میداریم آنگاه که برایمان میسّر باشد
آنجا که اقامت گزینیم گیاهانی پردوام می کاریم و کُشته ها می دِرویم
در نای، رنگ دورها و دوردست ها می دمیم و بر خاک گذرگاه شیهه نقش می زنیم
نام خویش را بر تک تک سنگ ها می نگاریم.
ای آذرخش شب ما را روشن کن، بیا و اندکی روشن کن
ما نیز زندگی را دوست میداریم آنگاه که برایمان میسّر باشد ...با درود به رفقای اخبار روز به خاطر پوشش اخبار انقلاب مصر و با درود به رفیق عزیز قراگوزلو که این مقاله کامل را درباره انقلاب مصر نوشته و چند مقاله دیگرش در مورد بهار عربی واقعن خواندنی بود شعر کامل محمود درویش را که در ابتدای مقاله رفیق آمده نوشتم . این شعر ترجمه رفیق بزرگوار تراب حق شناس است. من برای رفیق تراب احترام خاصی قائل هستم و اگر امکان ملاقات با او را داشتم حتمن به دیدن روی مهربانش میرفتم. دریغ که بعد طولانی مکان اجازه نمی دهد. از همین جا برای مصر و سوریه و اردن و یمن و فلسطین عزیز آرزوی پیروزی می کنم.
زنده باد جنبش انقلابی خلق های آفریقا و خاورمیانه
سارا کاویانی
خوزستان
۵۵۶۶۴ - تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱٣۹۲       

    از : میترا صمدی

عنوان : خطر البرادعی
متاسفانه جبهه ۳۰ژوءن و گروه موسوم به تمرد اعلام کرده اند که محمد البرادعی نماینده آنان خواهد بود. بنظر من این تصمیم خطرناک به انقلاب مصر صدمه جدی خواهد زد. البرادعی نماینده جناح راست اپوزیسیون و یک لیبرال تیپیک است که مهدی بازرگان پیش او رادیکال است. ضعف بزرگ انقلاب مصر اتحاد چپ ها و رادیکالها با لیبرالها است و اگر چم مصر گرایش تروتسکیستی نداشت با وجود جنبش کارگری در صحنه ما می توانستیم شاهد یک انقلاب کارگری باشیم
با تشکر از این تحلیل خوب و اطلاعات غنی که به شناخت روند انقلاب مصر کمک می کند.
۵۵۶۴٣ - تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱٣۹۲       

    از : حمید رضا رحیمی

عنوان : مردم ایران و مصر
ای کاش می توانستم
بر شانه های خود بنشانم
این خلق پر شکایت گریان را
گرد غبار خاک بگرداتم
تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست
احمد شاملو


یک پرسش از دکتر قراگوزلو
شما وضعیت ایران راوبا وضعیت مصر مقایسه کرده و آنها را مشابه دانسته اید. بسیار. خوب پرسش من این است که چرا مردم مصر و ترکیه دو سال است که با دیکتاتوری های خونآشام مبارک و مرسی درگیر هستند اما مردم ایران اینگونه خاموش هستند.
با تشکر از مقاله روشنگرانه و پرمحتوا
۵۵۶۴۰ - تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱٣۹۲