چرا ایمیلت را پاک کنم؟


مجید نفیسی


• چرا ایمیلت را پاک کنم؟
این آخرین نشانی ست که از تو دارم .
می گذارم شعرهای تازه ام
صندوق پیامهایت را پر کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ -  ۱۶ اوت ۲۰۱٣


 
 بیاد محسن موسوی

چرا ایمیلت را پاک کنم؟
این آخرین نشانی ست که از تو دارم .
می گذارم شعرهای تازه ام
صندوق پیامهایت را پر کنند
تا از سماجت من خسته شوی
و از این خواب نابهنگام برخیزی
و بیاد آوری روزی را
که در حیاط دبستان
دست در دست راه می رفتیم
و آن سه "کاف " شیرین را
بی واهمه بر زبان می آوردیم
بی آن که بدانیم که فردا
طعمی تلخ در دهانمان بجا می ماَند.

11 اوت 2013