شاعران سرزمین من


جهان آزاد


• کارِ شعرو شاعری
کارِ آفرینش است وعشق
نی مرید پروری.
هیچکس مقلد فروغ نیست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۹ شهريور ۱٣۹۲ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۱٣


 
 حافظ:

         ما را به رندی افسانه کردند

         پیران جاهل، شیخان گمراه

                        

شـاعـران کسـانی هستـند که گـمـراهـان از آنان پـیروی مـی کنند.

قرآن:سوره الشعراء، آیه های ۲۲۴ و....شاعران سرزمین من

آن شرابخوارگان رند،

عاشقان سینه چاک،

از میان گمرهان وجاهلان

پیروی نداشتند.

آن بزرگمردمان،

کارشان مرید پروری نبود

بلکه خود ارادتی به نخبگان روزگار داشتند،شاعر بزرگ شرق و غرب مولوی

همنشین شمس بود

شمس، عارف مسلم زمانه بود

حافظ بزرگ ما

در طریق عشق،

رهرو مسالک مغانه بودکارِ شعرو شاعری

کارِ آفرینش است وعشق

نی مرید پروری.

هیچکس مقلد فروغ نیست

مهر و دوستی تمام عاشقان شهر را

با فروغ و شاملو

هم تبار می کند

در جهان ما، نه داستانِ پیروی

بلکه، عشق، کار می کند.

فصل مشترک، میان ما

عشق و آشتی است.هیچ شاعری سروده های خویش را

آیه ی مقدسی زسوی آسمان نخواند.پیروان چاپلوس، چون مگس،

گرد انبیا و اولیا و اوصیا

حلقه می زدند

تا برای خود مکان ویژه در بهشت

دست و پا کنند!

با دروغِ دین

نعل خویش را بَـدَل به لعل

یا فلز بی بهای خویش را

                            طلا کنند!شاعران سرزمین من

این مسافران شهر عشق

چاوشان مهر و آشتی

ریگشان به کفش نیست

تکیه شان به داغ و دشنه ودرفش نیست

بیست و یک فوریه ۱٣