کوزه ی شای*


مجید نفیسی


• بگذار تو را چون کوزه ای پُر کند
و از دستهای تو
چون دانه های خوشبوی شای بردمد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۰ مهر ۱٣۹۲ -  ۲ اکتبر ۲۰۱٣


 بگذار تو را چون کوزه ای پُر کند
و از دستهای تو
چون دانه های خوشبوی شای بردمد.
نوروز خواهد آمد
و تو بر سفره ی هفت سین خواهی نشست
در آینه نگاه خواهی کرد
و همراه با ماهی سرخ
از تَنگی ی تُنگ آب خواهی رَست
و از انزوای سنجد،
وقار سنبل،
اضطراب سیر،
مستی ی سرکه،
و شادی ی سکه خواهی گذشت
و همراه خواجه شیراز
از صدای عشق پُر خواهی شد
و آنگاه، چه غم!
چون سیزده درآید
بر آبِ روان خواهی شد
و از زیبایی لحظه های عشق
با دشت و آسمان سخن خواهی گفت.

۲٨ ژوئیه ۱۹۹۵
*- شعر سوم از مجموعه ی "سرگذشت یک عشق: دوازده شعر پیوسته"