تضاد اصلی در جهان امروزی چیست؟ - اردشیر قلندری

نظرات دیگران
  
    از : masoud memar

عنوان : آیا ایران را میشناسیم ؟
وقتی در تاریخ تمدن ها یا سرزمین ها وقایعی که بشکل فرمول بندی و تعریف شده ٫ بوقوع نپیوسته دلیلی بر رد یا قبول نظریه ای نمیتواند باشد بلکه می آموزد که این نظریه جهانشمول نیست و حالت کلیشه ای خود را از دست میدهد ٫ نظامهای تعریف شده دارای مناسبات و طبقات مشخصی میباشند چه در تولید چه در مصرف ٫ بعنوان مثال زمانیکه کشور ایران نظام تعریفمند برده داری ٫ فئودالی و حتی سرمایه داری را طی نکرده مثل اکثر کشورهای دنیا که به کشورهای جهان سومی یا در حال رشد معروفند بدین معنی است که نه طبقات تعریف شده و نظام مند وجود خارجی داشته و نه مناسبات مشخص بین طبقات مذکور بوقوع پیوسته . درست است که بهره کشی ٫ ظلم ٫ تجاوز بیگانه ٫ استبداد ٫ دیکتاتوری ... طبقات مرفه و محروم وجود داشته و دارد و تاریخ این ملل پر است از بابک خرمدین ها ٫ ابومسلم خراسانی ها ٫ سربداران ها ٫ قیام های ملی و دفاع های مقابل تجاوز بیگانه ٫ ... اما بدلیل ساختار اجتماعی بومی خود ٫ جنبش چپ نمیتوانست مدافع طبقه ای باشد و سیاستگذاری و تحلیل از دید طبقاتی ارائه کند که آن طبقه اجتماعی نه وجود نظام مند داشته و به تبع آن فاقد آن مناسبات اجتماعی بوده است . بله اگر دقیق باشیم بغیر از چند کشور جهان اول و دوم ٫ بقیه کشورها جزو کشورهای سرمایه داری نظام مند نیستند با اینکه طبقه محروم هم ارزش اضافی تولید میکند و هم در سیستم تجارت و بانکداری سهیم است. مثلأ عربستان سعودی که در تعریف کلاسیک سرمایه داری قابل تعریف نیست چه از نظر تولید چه مناسبات اجتماعی چه تشکل های کارگری . کشورهای اروپائی بخاطر طی مراحل سرمایه داری دارای قویترین تشکلهای کارگری در جهان است . ولی چپ ایران برای نمونه بخاطر اینکه مصدق نخست وزیر دربار بود و یا دولت موقت لیبرال و جاده صاف کن امپریالیسم بود نتوانست دفاع کند . یادم افتاد که سال ۸۸ ٫ در پشتیبانی از تظاهرات مردمی در یکی از شهرهای آلمان گروه چپی عکسهای خامنه ای ٫ احمدی نژاد و موسوی را ضربدر قرمز کشیده بود و میزی گذاشته بود ٫ بدون اغراق هر آلمانی که رد شد یا خندید اگر هم حرفی زد این بود که آیا شما میدونید ایران چه خبره ؟
۵۷۹٨۴ - تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۲       

    از : کیا

عنوان : تضاد اصلی‌
من هم چند نکته که در سر دارم را عنوان می‌کنم شاید کسی‌ بتواند آنها را به هم مرتبط کند .

۱.تضاد اصلی‌ "تضاد انسان در مقابل طبیعت است".

۲.فرمهای اجتماعی برای حل این تضاد پا به میدان گزاردند و در آینده هم شکل خواهند گرفت.

۳.اکنون در دوران اینترنت ، تکنولوژی بالا و پیشرفته که کار را دگرگون کرده "بیکاری در تمام جهان "و امکانات جدیدی برای توربو سر مایداری بوجود آورده است "جهانی‌ شدن سرمایه با تمرکز بی‌سابقه"

۴.فرو ریختن بلوک کلاسیک سوسیالیسم.

چه باید کرد؟

طبیعی است که مارکسیسم لنینیسم حرف برای زدن دارد و خواهد زد.

و در این راه متخصصان در کارند.

ولی‌ مساله نان شب راننده تاکسی‌ یا کارگر بیکار را تا راه حلی جدید در کار نیست باید بشیوه قدیمی‌ حل کرد!
۵۷۹۷۵ - تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹۲