ترنم عبور


داریوش لعل ریاحی


• در جایی که گرگ‌ها ، به دریدن مشغولند
و رمال ها ، نسخه می‌نویسند
من، بر توانایی دست هایت
بوسه خواهم زد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ آبان ۱٣۹۲ -  ۵ نوامبر ۲۰۱٣


 
نه آنچنانم که   بخوانم
نه آنچنانم که بنویسم
.یا چنان که بگویم
تبم را فرو بنشان
. غمم را فرو ببر
در جایی که گرگ‌ها ، به در یدن مشغولند
و رمال ها ، نسخه می‌نویسند
من ، بر توانایی دست هایت
.بوسه خواهم زد
روز را نشانم بده
عشق را نشانم بده
کاسه غم را از مقابلم بر دار
و پاییز را از ترانه بودن
. پُر کن
پرچم آگاهی را به دوش بگیر
تا آنچه را که در این سالها آموخته بودی
.بر کتیبه دل ها بریزی
دیوار های مقابل، با یک تلنگر
فرو خواهد ریخت
.در هم خواهد شکست
تا فریاد آزادی
و ترنم ، عبورت را
زندانیان در بند ، نیز
.بشنوند

داریوش لعل ریاحی
سیزدهم آبان 1392
dlr1266@hotmail.com