سازمان یابی کارگری - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : محمد رضا کریمی

عنوان : کرونشتات
با سلام و تشکر از اینکه تحلیل و تفسیر بحث های کلاسیک را ترویج می دهید و از نوشته های چپ سطحی نگر قاره پیما فاصله دارید اما فکر نمی کنبد که خدمات استالین و خروشچف به ساختمان سوسیالیسم انکار پذیر نیست. به یادتان می آورم که شما از مدافعان شوروی و مخالفان"هستریک شوروی ستیز "بوده و هستید. در نتیجه شایسته بود و هست که نام استالین کبیر را هم در رده رهبران برجسته انقلاب اکتبر می گذاشتید.
باور من این است که مخالفان خونی لنین و بلند کنندگان پیرهن عثمان کرونشتات اگر ریگی در کفش نداشته باشند تاریخ را درست نخوانده و سوسیالیسم را نفهمیده اند.
۵۹۶۷٨ - تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۲