"برای پاره ی تنم" و "زمستان"
دو سروده


اکبر ایل بیگی


• اکنون که رام است
دیوانگی ها
یاغی گری ها
و طعم مرگ ذهن را مکدر کرده است
از: "برای پاره ی تنم" ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٣ دی ۱٣۹۲ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱۴


 
 برای پاره ی تنماکنون که رام است
دیوانگی ها
یاغی گری ها
و طعم مرگ ذهن را مکدر کرده است
دیگر چرا نگریم
تمام شعر
برای پاره ی تنم که فکر می کرد
دیوانگی ها
یاغگری ها عشق است

و عشق را چنان ستود
که بنده شد و مرد.زمستاناینک
به جست و جوی گم شده ام
آهسته قدم بر می دارم
در دشتی در شب.

و بعد
کنار چشمه ای که به تماشای ماه نشسته است
آغوش می گشایم.

آهای، می گویم
با این هوا
در آب چه می کنی.اکبر ایل بیگی