روسیه در راه گذار به ولایت فقیه نوع روسی - اردشیر قلندری

نظرات دیگران
  
    از : آرمان مولائی

عنوان : نقد مدافعان پوتین
خوب بود نویسنده اشاره ای هم به سینه چاکان ایرانی پوتین که سینه چاک هرنوع ولایتنداشاره ای میکرد.یعنی کاسه های داغترازآش.
۶۲۵۵۶ - تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹٣