تورا من چه نامم؟


جهان آزاد


• تورا من چه نامم؟ کسی نیستی
در این ورطه حتی خسی نیستی
شکوهی است کاذب تورا از سپاه
تو بی پاسداران، کسی نیستی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲۲ می ۲۰۱۴


 
 
تورا من چه نامم؟ کسی نیستی
در این ورطه حتی خسی نیستی
شکوهی است کاذب تورا از سپاه
تو بی پاسداران، کسی نیستی
کمانی، شکسته، تهی از خدنگ
که اسبابِ دلواپسی نیستی
همآواز سیمرغ خودرا مخوان
توجز فضله ی کرکسی نیستی
به چشمِ خِـرد، ای کلانْ کوتوال
کلانِ درِ محبسی نیستی
جُـلی بنجلی زیر پالان خر
خزی نیستی، اطلسی نیستی
رُطب گرچه خوانـَد تورا چاپلوس
به جز حنظلِ نارسی نیستی
نپائید کسی، بر سریر ستم
تو نیز ای ستمگر، بسی نیستی

شانزدهم ماه مه   ۱۴