نوستالژی دوم خرداد - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : علی امیری

عنوان : بازهم آقای کیا
اولاً- من نگفتم امر به معروف و نهی از منکر آقایان عین تبلیغات است شما اصرار در شرکت در انتخابات را به امر به معروف تشبیه کرده بودی که خواستم یگویم این مقایسه مع الفارق است و گروههای سیاسی نه تنها می بایست در مورد انتخابات موضع بگیرند بل می بایست مبلغ آن هم باشند واین یعنی اصرار در مواضع گرفته شده!! ثانیاً کی گفته شرکت در انتخابات یعنی تأیُید نظام!! گفته آقای خامنه ای که دلیل نمیشود . چون ایشان چنین گفته پس صحیح است!!شرکت در انتخابات نیز یک راه مبارزه است ه جهت تغببر وضع موجود حتی به صورت اندک و اعلام مخالفت با شرایط موجود.مگر احزاب چپ که در انتخابات اکثر کشورها شرکت میکنند خواستار حفظ وصع موجودند؟؟ثالثاً کسی نمی گوید انتخابات ایران کاملاً دمکرانیک برگزار میشود ولی همین انتخابات نیم بند نشان داده که نظر مردم تاٍثیر گذار بوده و گرنه در همین انتخابات مهندسی شده نظر آقایان جلیلی بود نه روحانی همچنین است در مورد انتخابات سال ۷۶ که ناطق مد نظر بود نه خاتمی و یا از انتخابات سال ۸۸ جنبش سبز بروز نمی کرد!!
۶۲۶۲۷ - تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹٣       

    از : کیا

عنوان : خامنه یی: شرکت در انتخابات تأئید نظام است .
آیا انتخابات غیر شفاف با کاندیداهای دست چین ولایی به اضافه مهندسی‌ ،انتخابات آزاد است؟

آیا شخصیت‌های سیاسی یا گروها و احزاب دمکرات آنرا باید تأئید کنند؟

مردمرا سیاهی لشکر دیکتاتور کردن خود فریب و خطا نیست؟

"امر بمعروف و نهی از منکر" که با حمایت نیروهای نظامی و فقط برای حفظ منافع گروه کوچکی صورت میگیردبا تبلیغات قابل مقایسه است ؟

آیا این دخالت‌ها در زندگی‌ مردم اعصاب خورد کردن، جهنم بوجود آوردن نیست؟
-
-
-
به این سوالات کمی‌ فکرکنیم !
۶۲۶۱٨ - تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹٣       

    از : علی امیری

عنوان : امر به معروف
موضوعی که یادم رفت یگویم درمورد" امر به معروف و تهی ارزمنکر "است . در این مورد هم جنابعالی برداشتی داری که مطابق با نظر افراطیون جمهوری اسلامی است. ولی چنانچه آن را مطابق با تعریف امروزی آن برداشت کنیم " یعنی تبلیغات" که دایماً در ارتباطات جمعی ازآن استفاده میشود ومردم را به انجام عملی و یا نهی عملی تشویق میکنند نه تنها مغایر با دمکراسی نیست بل لازمه آن است. بنابراین مقایسه شما مقایسع مع الفارق است.
۶۲۶۱۵ - تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹٣       

    از : علی امیری

عنوان : آقا کیا
کیای عزیز ! بازهم تاکید میکنم مسیُله فرد مطرح نیست که شما صحیح میفرمایی کاملاً شخصی است و در تمام انتخاباتها عده ای به هر دلیل شخصی شرکت نمی کنند. موضوع اتخاذ مواضع سیاسی گروهها و احزاب است نه حتی فردی که عضو آن گروه هست و دلش نخواسته رای بدهد. قصد من نقد مواضغ گروههای سیاسی است نه قرد خاص. موفق باشی
۶۲۶۱٣ - تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹٣       

    از : کیا

عنوان : "وای بر ما" صحیح
درست است که سوالی که من مطرح کردم دقیق و پخته نیست و "وای بر ما" صحیح است.

انتخابات در صورتیکه شفاف باشد ، شرکت در آن مطرح میشود ، ولی‌ اصرار در شرکت کردن و یا نکردن در انتخابات به شکلی‌ که ما ایرانیان انجام میدهیم"امر به معروف و نهی ازمنکر". خود غیر دمکراتیک است.

در هر حال شرکت در انتخابات در آخر یک تصمیم شخصی‌ است.
۶۲۶۰۵ - تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٣       

    از : علی امیری

عنوان : ساده کردن مسیله!!
موضوع شرکت کردن و نکردن همه در انتخابات مطرح نیست موضوع مواضع فعالین سیاسی است.اگر همه چیز را به همین سادگی برخورد کنیم و حواب بدهیم وای بر ما!!
۶۲۶۰٣ - تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٣       

    از : کیا

عنوان : اگر جوابت بله است به خودت شک کن!
فرض کنیم ،همه آنهایی که تا بحال در انتخابات شرکت نکردند ،درنتخابات شرکت میکردند!

آیا در نتیجه تاثیر می‌گذاشتند؟
۶۲۵۹۷ - تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹٣       

    از : علی امیری

عنوان : متاسفانه!!
کسانیکه بارها انتخابات را تحریم کرده و از اشتباه خود پند نگرفته و لجوجانه با هزار دلیل میخواهند خطای خود را توجیه کنند.وافعاً موجب کمال تاسف است که ما هنوز انتقاد از خود را قبول نداشته و فقط آنرا درمورد دیگران اعمال میکنیم آن هم نه از طریق منطقی بل از طریق تخریب این ها را بار ها و بارها خواهم گفت تا شاید بر کسانیکه صادقانه واز روی اشتباه یا احساسات در این وادی افتاده اند تاثیر گذار باشد!!
۶۲۵۹۱ - تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹٣