اندوه ژوئن


مجید نفیسی


• ژوئن ابری ترین ماه هاست:
نیمه شب در سانتا مونیکا
رواندازی مخملی بر سر شهر می کِشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹٣ -  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴


 ژوئن ابری ترین ماه هاست:
نیمه شب در سانتا مونیکا
رواندازی مخملی بر سر شهر می کِشد
و بامدادان
پرده ای از مِه
در برابر آفتاب می آویزد.
من حُزنِ ژوئن را دوست دارم
و ابهام ابر را
از صراحت آفتاب
بیشتر می پسندم.

بگذار دستی
زنگ ساعت را خاموش کند
تا کاربارِگان دمی بیشتر
در بستر بمانند.
اما شاعران و خانه بدوشان
در زیر آسمانِ گرفته
از نهانگاه های خود در می آیند
و در دو جهت مخالف
گذرگاه ساحلی را می پیمایند:
یکی بسوی دریا
برای یافتن شعر تازه
و دیگری بسوی شهر
برای یافتن صبحانه.

۱٣ ژوئن ۲۰۱۴