هزاره ی دشنام


جهان آزاد


• تورا در پشتواره چیست
که اینسان مفلوک،
در ایستگاه فصل ها
ایستاده ای، ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹٣ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱۴


 تورا در پشتواره چیست
که رشحه ی نَـفـَس ات
مشام زمان را
به گندِ سرگین
                می آلاید،
و آدمی را،
روان می فرساید؟

تو را در پشتواره چیست
که راستی از تو می پرهیزد،
و شرم ازتو می گریزد؟

تورا در پشتواره چیست
که اینسان مفلوک،
در ایستگاه فصل ها
ایستاده ای،
و سایه ات زمانه را
از دلتنگی پُـر می کند!؟
   
نه خفتگان دیروزِ شهریور ،
نه بیدارانِ امروزِ مهر
و نه آفتابکارانِ فردایِ فروردین
تورا جز دشنام،
نامی می دانند!

پرنده لب نگشاید
مگر به لعنتت
و هیمه شعله نیفروزد
مگر به وسوسه ی آتشینِ سوختنت

برخیز
برخیز و شادمانه
شانه
      به شولای افتخار
                         مشرف کن
که در روزگار ولایتت
ابلیس را همزادی همسنگ
در پوستینه ات
پدیدار آمد!

اگر جریده اعمالت،
روزِ شمار باز گشایند
حاشا که بارخداوند
ابلیس را، قدیس نخواند.

لحظه هایت،
از نفرین خلایق
و دشنام تاریخ
هزاره باد.!

سی ام آگست دو هزار و چهارده