ضمیرهای تا به تا


مجید نفیسی


• بگذار پسرم
به ضمیرهایِ تا به تای من بخندد
و ماشین خود را برانَد
ولی من اَکسِس را
با هیچ خودروی دیگری تاخت نمی زنم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۷ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴


 سرویسِ اَکسِس* یک تاکسیِ فرهنگی ست
که هم مرا به مقصد می رسانَد
و هم با فرهنگهای دیگر آشنا میکند.

یک روز از راننده ای ارمنی شنیدم
که زبانِ مادریَش بر عکس انگلیسی
ضمیرِ زنانه و مردانه ندارد
و مانندِ فارسیِ شیرین خودمان
به آدمها به یک چشم می نگرد.

دیروز به راننده ای بنگالی برخوردم
که تاگورِ شاعر را "شی" میخواند
زیرا در زبان او نیز
"هی" و "شی" یکسان هستند.

بگذار پسرم
به ضمیرهایِ تا به تای من بخندد
و ماشین خود را برانَد
ولی من اَکسِس را
با هیچ خودروی دیگری تاخت نمی زنم
حتی اگر به من
دو چشمِ سالم ببخشند.

٨ اوت ۲۰۱۴

*- لفظا به معنی "خدمات دسترس": یک شرکت تاکسیرانی در لس آنجلس ویژه ی توانخواهان.