کریستف کلمب


مجید نفیسی


• خورشید در من رو به تباهی ست
و روح من از پوست من بیزاری می جوید.
هندوستان من کجاست؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۴ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴


 خورشید در من رو به تباهی ست
و روح من از پوست من بیزاری می جوید.
هندوستان من کجاست؟
سرزمین گلهای بی زمان
جایی که طوطی سبز
کلامِ کهن را بازمی گوید، و باران گرم
هر اندوهی را با خود می شوید.

همسفران! از هر سو گرد آیید
بادبانها را برافرازید
و سینه ی اقیانوس را بشکافید.
هوا آفتابی ست
و دلفین های خوش یمن در زیر آب
دم های خود را تکان می دهند.
سن سباستیان دِلا گومرا!
سن سباستیان دِلا گومرا!*
برخیزید تا لنگر برداریم
و از این اطلس کهنه فراتر رویم
باشد که این بار
هندوستانِ خود را بازیابیم.
دوم سپتامبر 1992


* San Sebastian de La Gomera نام بندری در جزایر قناری اسپانیا است. کریستف کلمب پانصد سال پیش از آنجا به قصد هندوستان حرکت کرد و از آمریکا سردرآورد.