ضرورت همبسته گی منطقه یی
و بین المللیِ سوسیالیست ها با کانتون کوبانی
- محمد قراگوزلو

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.