درسِ مقاومت
کوبا و کوبانی


داریوش لعل ریاحی


• کابوس ِ زمانه را شکستی کوبا
بر جان و دل ِ جهان نشستی کوبا

انکار ِ تو انکارِ ِ شفق بود به صبح
اکنون نه نهان که باوَرستی کوبا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۹ آذر ۱٣۹٣ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴


 
کابوس ِ زمانه را شکستی کوبا
بر جان و دل ِ جهان نشستی کوبا

انکار ِ تو انکارِ ِ شفق بود به صبح
اکنون نه نهان که باوَرستی کوبا

با اندک ِ خود ، تو ایده را پالیدی
در بینش ِ خلق ، بسترستی کوبا

سرمشق ِ تو اند مردم ِ کوبانی
از غرب به قلب ِ خاورستی کوبا

بگذار مقاومت ، ثمر بر گیرد
دیوار شکسته و تو رستی کوبا

در خلوت ِ غرب بی صدا غلطیدی
اینک تو به هر کرانه هستی کوبا

با این همه زیر و بم که در غرب بپاست
بر کوس ِ عدالتش سرستی کوبا

در عزم ِ مقاومت تو چون کوبانی
آن شهپر ِ بال گسترستی کوبا

داریوش لعل ریاحی
جمعه 28 آذر 1393
Dlr1266@hotmail.com