سگ های ولگرد و یک سروده ی دیگر


اکبر ایل بیگی


• در خواب، چند ستاره اینجا و آنجا روشن
می بینم، زنی چون ماه کامل روشن است
نسیم شب با گیسو با سینه اش در بازی.
(سگ های ولگرد) ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ٣ می ۲۰۱۵


 سگ های ولگرد


در خواب، چند ستاره اینجا و آنجا روشن
می بینم، زنی چون ماه کامل روشن است
نسیم شب با گیسو با سینه اش در بازی.

او آمده است که زیر چشم شهر بی مهر
سگ های ولگرد خانه را پستان ها دهد.من اینجایم


نزدیکتر بیا، نفس گرم مرا احساس کن، دانی
که دیوانه ی توام، دور از تو در خانه ی توام.

من اینجایم، در نزدیکتر بیا، در نفس گرم
مرا احساس کن، در دانی که دیوانه ی توام
در دور از تو در خانه ی توام، در من اینجایم.